Menu      

ÁSZF

ÁSZF

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

1.1. Cégadatok

Cégnév: Total Studio Kft.
Postai cím: 1043, Budapest Kassai utca 11 4. em 24.

Székhely:1043, Budapest Kassai utca 11 4.em 24.

Cégjegyzékszám: 01-09-902605
Adószám:14410615-2-41

1.2. Elérhetőségek

Email: info@totalstudio.hu

Telefon: +36 20 9309 230, +36 20 313 9004

Weboldal: www.totalstudio.hu

1.3. Tárhely szolgáltató adatai

A Total Studio Kft. weboldalai számára a tárhelyet saját szolgáltatási infrastruktúráján belül biztosítja, az elérhetőségek megegyeznek az 1.1. és 1.2. pontban szereplő adatokkal.

2. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, SZERZŐDÉS TARTALMA, A SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE

2.1.  A Total Studio Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben vagy Domain igénylésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a honlapon közzétett érvényes árlistában és a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) foglalt feltételek szerint.

2.2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások köre webtárterület és elektronikus levelezés szolgáltatások technikai működésének megvalósítása. A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető weboldalát és domain neveit elérhetővé teszi az interneten, valamint elektronikus levelezés szolgáltatást nyújt.

2.3. Az Előfizető papír alapú szerződéskötés esetén a Szerződés aláírásával, online szerződéskötés esetén a szolgáltatás megrendelésével, használatával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.4. A Szolgáltató szolgáltatásainak előfizetésére papír alapú vagy online megrendelési lehetőséget, az előfizetési díjak rendezésére átutalásos fizetési módot biztosít.

2.5. A szerződés nyelve magyar, amely elektronikus úton, távollévők között, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésként jön létre. A megrendeléseket és szerződéseket Szolgáltató iktatja, utólagosan az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott időtartamig hozzáférhetők.

2.6. A szolgáltató e-mail alapú megrendeléseket fogad, melyben a felhasználó megnevezi az általa igénybe venni kívánt szolgáltatást.

2.7. Telefonos megrendelés esetén a szolgáltató emailben visszakérdez a megrendelt szolgáltatásra. A telefonos megrendelés szóbeli szerződésként kezeli.

2.8. A szolgáltatás teljesítése előtt a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítéséhez szökséges adatokat bekéri az előfizetőtől, majd díjbekérő kiküldésével kezdeményezi a megrendelés véglegesítését. A teljesítés megkezdését követően az adatok javítása érdekében Szolgáltató e- mailben elérhető Ügyfélszolgálatot biztosít.

2.9. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az Előfizetői megrendeléseket az összes teljesítéshez szükséges feltétel végrehajtása esetén teljesíti. Általánosságban feltétel a szolgáltatás elindításához szükséges dokumentumok átadása, a szolgáltatás ellenértékének kifizetése, domain regisztráció esetén a szabályzatnak való megfelelőség igazolása, hiánypótlás kérések teljesítése. A konkrét és/vagy egyedi feltételekről Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Előfizetőt. Domain szolgáltatás esetén ugyanarra a domain névre beérkező igények közül Szolgáltató annak az Előfizetőnek az igényét teljesíti, amelyik korábban teljesíti a feltételeket. Előfizető egyetért azzal, hogy Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, ha a feltételek teljesítésének hiánya miatt a domain szolgáltatást Szolgáltató nem vagy más Előfizetőnek teljesíti, vagy a domain nevet harmadik fél szerzi meg más regisztrátornál.

 

3. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, SZAVATOSSÁG

3.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

3.2. A Szolgáltatásban felmerülő hiba esetén a Szolgáltató köteles a hiba elhárításáról mielőbb gondoskodni a tőle elvárható módon. Előfizető az észlelt hibát a Szolgáltató honlapján található elérhetőségeken jelenti be, a Szolgáltató minden bejelentést kivizsgál, melynek eredményéről Előfizetőt emailben értesíti. Nem tartozik a Szolgáltató felelősségkörébe a Szolgáltatással nem összefüggő hibajelenségek kezelése.

3.3. A Szolgáltató köteles a megrendelt és pénzügyileg rendezett szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

3.4. A Szolgáltató technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás e-mailben vagy telefonon vehető igénybe a szolgáltató weboldalán (www.totalstudio.hu) feltüntetett elérhetőségeken, a feltüntetett nyitvatartási idő alatt. A technikai támogatás a legtöbb esetben díjmentes. Amennyiben a támogatás egyéb költségekkel jár, arról a Szolgáltató köteles az Előfizetőt előzőleg informálni, és írásos jóváhagyást kérni.

3.5. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. Az első számlát a Szolgáltató megrendelés teljesítésekor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles rendezni.

3.6.  A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában vagy a weboldalon elhelyezett hír formájában.

3.7. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

3.7.1. Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése; 

3.7.2. Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;

3.7.3. Tiltott minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás (ún. „Denial-of-service” – DOS támadás), az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet;

3.7.4. Tiltott a címinformáció hamisítása vagy e-mail fejléc egyéb módon történő módosítása a feladó vagy a címzett személyazonosságának elrejtésére a jelen Irányelv megkerülése végett.

3.7.5. Tiltott az a szerver hozzáférés felhasználása a szerzői jogra illetve a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok megsértésének elkövetésére, segítésére illetve felbujtására. Ez a tilalom vonatkozik magánjellegű e-mail üzenetek bármilyen módon harmadik fél számára történő közzétételére a szerző kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül. Tiltott a szerveren lévő felhasználók e-mail címének harmadik fél számára történő értékesítése illetve üzleti célú terjesztése az előfizető előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.

3.7.6. Tilos olyan –hibás- programkód futtatása, amely biztonsági hibái révén alkalmas illetéktelenek számára külső programkód futtatására, vagy a szerver erőforrásaihoz való illetéktelen hozzáférésre.

3.7.7. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése valamint más felhasználók zaklatása; Valamint tilos e-mail küldés olyan címlistára, amely a gyűjtött, vagy vásárolt e-mail címeket tartalmaz; amelyre az előfizetők nem saját akaratukból iratkoztak fel.

3.7.8. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

3.7.9. Az osztott szerverkörnyezetben elhelyezett tárterületen kizárólag működő weboldal fájljai és ahhoz kapcsolódó fájlok, illetve aktív levelezés tárolható. A tárterület nem használható adatmentésre, archiválásra, e-mail archívum fenntartására, fájl és médiamegosztási tevékenységre, hírlevél küldésre, vagy bármilyen más tevékenységre, amely nem szorosan a weboldal és elektronikus levelezés működéséhez szükséges.

3.8. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

3.9. Szolgáltató a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról kiegészítő szolgáltatás keretén belül ingyenesen, rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz az Előfizető adatainak védelme érdekében, azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget - tekintettel ezen kiegészítő szolgáltatása ingyenességére - nem vállal, és felhívja Előfizető figyelmét a szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára. Szolgáltató az átmeneti fájlokat tartalmazó (pl. cache) mappákat nem menti.

3.10. A Szolgáltató a tőle elvárható módon biztosítja a Szolgáltatás 99%-os rendelkezésre állását. A Szolgáltatásban az ezen felüli elérhetetlenség fennállása esetén Előfizető jogosult jóváírást vagy pénzvisszafizetési garanciát kérni Szolgáltatótól napi bontásban, legfeljebb az előfizetési díj mértékéig. Szolgáltató ezen felül további anyagi felelősséget nem vállal, különös tekintettel az elmaradt haszonra.

3.11. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 4.5 pontban leírt eset.

3.12. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani. Szolgáltató az ÁSZF változásáról annak hatályba lépése előtt közleményt tesz közzé honlapján.

3.13. Hibás teljesítés: Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az Előfizető a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

3.14. Hibás teljesítésnek minősül, ha a szolgáltatás a vállalt rendelkezésre állási időn túl a Szolgáltató érdekkörébe tartozó működési rendellenesség következtében korlátozottan vagy egyáltalán nem használható.

3.15. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a hiba az Előfizető érdekkörében keletkezett, ha jelen ÁSZF 3.7. pontjában szabályozott szüneteltetés vagy felmondás lépett életbe, ha az Előfizető az alapvetően biztosított szolgáltatás minőségétől eltérő szolgáltatást, illetve szolgáltatási feltételek teljesítését várja el, vagy a hiba elháríthatatlan külső ok miatt keletkezett.

3.16. Vis maior: egyik fél sem felel a szerződéses kötelezettsége teljesítéséért, annak elmaradásáért, az abból származó kárért vagy költségért azon esetekben, amikor bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződésszerű teljesítést, a szolgáltatás igénybe vételét.

3.17. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A kellékszavatossági igényt Előfizető a Szolgálatóval szemben érvényesítheti.

3.18. Hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényként Előfizető kérhet kijavítást, kicserélést, kivéve, ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy aránytalan többletköltséggel járna. Előfizető igényelheti a szolgáltatás díjának arányos leszállítását.

3.19. Az Előfizető köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után Előfizető köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

3.20. A Szolgáltató tárhely túllépés esetén jogosult nagyobb előfizetési csomagba sorolni az Előfizetőt, melyről e-mailen tájékoztatja. Az új szolgáltatási díjat és a régi szolgálttási díj aktív időszak végéig történő napra lebontott arányos díját megfizettetheti az Előfizetővel. 

3.21. A betelt tárhelyekből származó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. pl. nem beérkezett emailek, vagy nem működő weboldalak.

4. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

4.2. Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.

4.3. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

4.4. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

4.5. Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására.

4.6. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

4.7. A Szolgáltató bizonyos szolgáltatásokat ingyenesen nyújt az Előfizető részére (plusz FTP hozzáférés, további MySQL adatbázis, aldomain beállítás, stb.). Az Előfizető tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatások csak olyan mértékig vehetők ingyenesen igénybe, ameddig a Szolgáltató számára az Előfizető által befizetett szolgáltatási díj tekintetében a szolgáltatás nyújtása gazdaságos marad.

4.8. Az Előfizető a 4.7 pontban hivatkozott ingyenes szolgáltatásokat nem jogosult kereskedelmi céllal harmadik személynek tovább közvetíteni. 

4.9. A szolgáltatások megrendelése után a Szolgáltató az Előfizető részére értesítést küld a fizetendő díjakról. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat kizárólag az előfizetési díj kifizetése után aktiválja.

5. PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA

5.1. A Szolgáltató az előre kifizetett szolgáltatási időtartam alatt az általa közvetlenül nyújtott szolgáltatásra pénz-visszafizetési garanciát vállal részarányosan a szolgáltatási időtartamból hátralévő időszakra. A pénz-visszafizetési garancia nem vonatkozik a Szolgáltató által közvetített szolgáltatásokra (pl. domainregisztráció).

5.2. A pénzvisszafizetés kérelem kizárólag minőségi panasz esetén nyújtható be, a minőségi panasz alapos indoklásával. Minőségi panasz jellemzően pl. a szolgáltatások garantált rendelkezésre- állási időt meghaladó üzemkiesése.

5.3. Az Előfizető pénz-visszafizetési kérelmet kizárólag írásban, ajánlott levélben útján nyújthat be a Szolgáltató részére, a minőségi panasz csatolásával.

5.4. A pénz-visszafizetési kérelem Szolgáltató általi elfogadásakor a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szolgáltatási szerződés azonnali hatállyal megszűnik. A szerződés és szolgáltatás megszűnésének napja az Előfizető értesítésének napja.

5.5. Az Előfizető nem jogosult pénz-visszafizetési kérelmet benyújtani, amennyiben:

5.5.1. Szolgáltató által kiállított számláit a fizetési határidőn túl, késve rendezte.

5.5.2. Az Előfizetőnek tartozása van a Szolgáltató felé.

5.5.3. A szolgáltatás számlatartozás miatt korlátozva lett.

5.5.4. Bármely (jelen ÁSZF-ben szabályozott okból) a Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondta.

5.5.5. Felhasználó, vagy harmadik személy által okozott minőségi problémák esetén.

5.5.6. Bármely vis maior esetén (pl. lopás, tűz, stb.).

6. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

6.1. A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

6.2. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

6.3. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

6.4. A Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott tájékoztatást a honlapján közzétett - bármikor elérhető és letölthető - jelen Általános Szerződési Feltételekben az Előfizető rendelkezésére bocsátja.

6.5. A Fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) a szolgáltatás megrendelésétől, szerződéskötéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben, a jogszabályban meghatározott időtartamon (14 napon) belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási jogát a Fogyasztó az Ügyfélszolgálat címére történő egyértelmű nyilatkozatának vagy az alábbi nyilatkozat mintának az elküldésével gyakorolhatja.

6.6. Amennyiben Fogyasztó elállási szándékát Szolgáltató tudomására hozta, a Szolgáltató köteles az Előfizető által kifizetett összeget a jogszabályban meghatározott határidőn (14 nap) belül visszatéríteni.

6.7. Az Előfizető nem gyakorolhatja az 6.5 pontban meghatározott elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést az Előfizető beleegyezésével megkezdte. A gyakorlatban az Előfizető az elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy mindaddig, amíg a megrendelt szolgáltatások nincsenek használatra kész állapotban, illetőleg a domain regisztráció a Nyilvántartó rendszerében nem teljesült, addig a szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

6.8. Amennyiben azonban a szolgáltatás tárgyát képező megrendelések kifizetésre, kiszámlázásra és teljesítésre kerültek – akkor is, ha a jogszabályban meghatározott elállási határidőn belül történt – úgy az Előfizető ezt követően az 6.5 pontban meghatározott elállási jogot nem gyakorolhatja.

6.9. A megrendelt szolgáltatások teljesítésének időpontja az aktiválás vagy a teljesítésről szóló e-mail elküldésének időpontja.

6.10. A Fogyasztó arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését elállási jogának lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni.

6.11. A Fogyasztó felmondási jogát 6.5. pontban részletezett elállási jog gyakorlásával egyező módon érvényesítheti.

6.12. A Fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően. A közvetített szolgáltatások aktiválása egészben történő, azonnali teljesítésnek minősül. Közvetített szolgáltatás többek között a domain regisztráció, átregisztráció vagy az SSL certifikáció kiállítás.

6.13. Az aktiválást követő felmondási jog gyakorlása esetén Fogyasztó köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

6.14. A határozatlan idejű szerződés rendes felmondással az Előfizető által pénzügyileg rendezett előfizetési időszak utolsó napjára vonatkozóan bármikor felmondható, bármelyik fél által, a szerződés előfizetési időszakon túli fenntartására egyik félnek sincs kötelezettsége. Az előfizetési időszakot megelőző megszüntetés rendkívüli felmondás keretében szüntethető meg.

7. ÉRTESÍTÉS

7.1. Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek.

7.2. Amennyiben az Előfizető e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

7.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Előfizető elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy tárhely törlése elérhetetlenség miatt).

8. SZOLGÁLTATÁSOK LEJÁRATA, MEGÚJÍTÁSA

8.1. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokat előre fizetéssel, előre meghatározott időtartamokra (továbbiakban: „Előfizetés”) biztosítja. Az előre meghatározott időtartam utolsó napján a szolgáltatás lejár.

8.2. Az Előfizetés lejáratát megelőzően legalább 30 nappal a Szolgáltató az Előfizetőt e-mailben tájékoztatja az Előfizetés megújításának lehetőségeiről. Az Előfizetés folytatódik, amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által meghatározott módon az előfizetési díjat rendezi.

8.3. Az Előfizetés díjának rendezésekor Szolgáltató távnyomtatású számlát állít ki és küld emailben az Előfizető részére. Szolgáltató a távnyomtatású számlát Előfizető által elfogadottnak tekinti – és postai példányt nem küld – kivéve, ha Előfizető a számla kiállítását követő 15 napon belül postai kiküldési kérelmét emailben jelzi.

 

8.4. Amennyiben Előfizető az Előfizetés díját lejárat előtt Szolgáltató felé nem rendezi, Szolgáltató a szolgáltatást az Előfizetés lejárata után a szolgáltatást felfüggeszti. Az Előfizető kérheti a szolgáltatás újra aktiválását, melynek feltétele az Újra aktiválási díj és a következő esedékes szolgáltatási díj együttes megfiztése. 1 hónap elteltével a szolgáltatást bármikor törölheti. Az Előfizetés törlésével a Szolgáltató és Előfizető között létrejött, az Előfizetésre vonatkozó szerződés azonnali hatállyal megszűnik.

8.5. A Szolgáltatás törléséből adódó kárért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

8.6. Előfizető az Előfizetést a pénzügyileg rendezett időszak utolsó napjáig bármikor felmondhatja a Szolgáltató felé küldött hiteles nyilatkozattal, e-mailben vagy postai úton.

8.7. A Szolgáltató a felmondott szolgáltatást a felmondást követően, az Előfizetés lejáratának napján törli.

9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

9.1. Előfizető a Szolgáltatással kapcsolatos kérdést, hibát vagy panaszt jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott levelezési és email elérhetőségeken jelentheti be.

9.2. A bejelentés vagy panasz beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül a Szolgáltató írásban – email – köteles válaszolni Előfizetőnek.

9.3. Amennyiben Fogyasztónak minősülő Előfizető nem tartja kielégítőnek a választ vagy nem sikerül rendezni a felmerült vitát, akkor a 9.5., 9.7. és 9.9. pontban részletezett szervezetekhez fordulhat jogorvoslatért.

9.4. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Szolgáltatás igénybevételéből eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton rendezni.

BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

9.5. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:

Név: Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016, Budapest, Krisztina krt. 99

Telefonszám: (1) 488 2131

Weboldal: http://bekeltet.hu/

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

9.6. Fogyasztókkal felmerült jogvita esetén Szolgáltatót a székhely szerint illetékes Békéltető Testülettel együttműködési kötelezettség terheli. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlásra terjed ki.

EURÓPAI UNIÓ ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM - ODR

9.7. Fogyasztó igényérvényesítéséhez, jogviták rendezéséhez használhatja az Európai Parlament és Tanács rendeletben létrehozott online vitarendezési platformját.

9.8. A platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr/

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG

9.9. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu/

10. EGYÉB VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

 

10.1. A Szolgáltató minőségbiztosítási okokból a hoszting szolgáltatást csak abban az esetben vállalja, ha a hoszting szolgáltatásra mutató domain nevek a szolgáltató saját DNS névkiszolgálójával működnek. Ezek az ns1.totalstudio.net és az ns2.totalstudio.net .

10.2. Amennyiben Előfizető a domain névkiszolgálót a 10.1-es pontban meghatározott névkiszolgálótól eltérő névkiszolgálóra állítja, a Szolgáltató jogosult a hoszting szolgáltatás nyújtásától elállni.

A névszerverek hibájából fakadó szolgáltatás szüneltetetésért nem vállal felelősséget.

10.3. Nem engedélyezett az erőforrások túlhasználata. Erőforrás túlhasználat esetén az Előfizető olyan mértékű CPU, IO, RAM, vagy sávszélesség terhelést generál, amely zavarja a szerver működésének és más Előfizetők weboldalainak üzemszerű működését, amely weboldalak, levelezés elérhetőségének megszűnésével, vagy lassulásával jár. Ilyen esetben a Szolgáltató a túlhasználó Előfizetőt e-mailben tájékoztatja és jogosult a szolgáltatásból kizárni, vagy a túlhasználó program működését korlátozni. A túlhasználat esetén a szolgáltatás nem alkalmas osztott rendszeren való működésre, ezért a szerződés azonnali hatályú felmondásával jár.

11. ADATKEZELÉS, ADATFELDOLGOZÁS

11.1.  Szolgáltató Adatkezelőként az Adatvédelmi Szabályzatban részletezett módon rögzíti és védi az Előfizetők, köztük Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR) szerint Érintettek személyes adatait.

11.2. Az Előfizetők a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatás használata során a hatályos jogszabályok és a GDPR figyelembe vételével tárolhatnak személyes adatokat. Ebben az esetben Előfizető Adatkezelőnek, Szolgáltató Adatfeldolgozónak minősül. Az adatkezelés jogszerűségéért Előfizető (Adatkezelő) felel.

11.3. Jelen pont célja a GDPR 28. cikk (3) pontban előírt (9) pont szerint írásos szerződési kötelezettség teljesítése, ennek módja a (6) pont szerint Általános Szerződési Feltételekben történő rögzítés.

11.3.1. Az adatkezelés tárgya: az adatfeldolgozás a Szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása során az Előfizető (Adatkezelő) által végzett adatkezeléshez technikai infrastruktúra biztosítására terjed ki (tipikusan weboldal tárolás, megjelenítés és email szolgáltatás formájában).

11.3.2. Az adatkezelés időtartama: az Előfizető (Adatkezelő) határozza meg, legfeljebb a Szerződés fennállásának és a biztonsági adatmentések elérhetőségének időszaka.

11.3.3 .Az adatkezelés jellege és célja: a Szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása.

11.3.4. A személyes adatok típusa, érintettek kategóriái: az Előfizető (Adatkezelő) határozza meg.

11.4. Az Előfizető (Adatkezelő) által kezelt adatokat érintő adatvédelmi incidensek nyilvántartási és a felügyeleti hatóság felé történő bejelentési kötelezettsége az Előfizetőt (Adatkezelőt) terheli.

11.5. Szolgáltató biztosítja rendszereinek bizalmas jellegét, integritását, ellenálló képességét és az ÁSZF 3.1. szerinti rendelkezésre állását.

11.6. Szolgáltató szervereit szerverteremben tárolja. Szerverterem elérhetősége:

 

T-Systems Magyarország Zrt
Budaörs, Ipartelep u. 13-15, 2040

ModIT Zrt.
Budapest, Hűvösvölgyi út 54, 1021

 

A szerverekhez hozzáféréssel kizárólag Szolgáltató, annak alkalmazottja vagy megbízott rendszergazdája rendelkezik. Szolgáltató biztosítja nevezettek titoktartási kötelezettségének meglétét. A szerveren tárolt adatokhoz a T-Systems Magyarország Zrt nincs hozzáférési jogosultsága.

Egyes szerverek fizikai hozzáférési jogosultásga van a Viacom Kft rendszergazdáinak.

11.7. Az Előfizető (Adatkezelő) saját választása szerint tölti fel a tárhelyre a weboldal programkódját (fájl, adatbázis). Az adatok biztonsága érdekében Szolgáltató felhívja a figyelmet a programkódok rendszeres és naprakész frissítésének kritikus fontosságára.

11.8. A weboldal programkódjának sérülékenységéből eredő, vagy az Előfizető (Adatkezelő) érdekkörébe tartozó adatvédelmi incidensért és az adatok védelméért kizárólag az Előfizető (Adatkezelő) felelős. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az érintettek védelmének érdekében a szolgáltatás működését korlátozza vagy a 3.7. pont szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondja.

11.9. A Szolgáltató a szolgáltatás használata és harmadik fél általi igénybe vétele során keletkező ideiglenes technikai állományokat (naplófájlok, webszerver forgalmi napló stb...) a rendszerek működésének fenntartása és biztosítása érdekében rögzíti, a tevékenység során megismert adatok alapján nem törekszik konkrét személyek azonosítására.

12. EGYEBEK

12.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

12.2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.